Hình ảnh ngày thứ chín (12-11-2008)

Viếng thăm và cúng dường Chùa Linh Sơn
(do Ni Sư Thích Nữ Trí Thuận trụ trì)
tại Thành Câu Thi Na

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

 

cauthina

Previous page       At last page

5 of 5

Trở về

Web Album Maker 1.02