Hình ảnh từ ngày 1 đến ngày 3

Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH
 ngày từ 04-11 đến ngày 29.11.2008

 

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng - Diệu An - Quảng Trí Thắng

chiembai

Previous page       Next page

2 of 4

Previous page       Next page

Web Album Maker 1.02